قدرت تامین
شورای مشترک ایران و کره جنوبی

بازرگانی

۲۳ فروردین ۱۳۹۵

با برگزاری انتخابات در مجمع عمومی موسس شورای مشترک ایران و کره جنوبی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲ شرکت بهین انرژی سرآمد به عضویت هیئت رئیسه شورای مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی درآمد.

لینک

بازگشت